Ente Italia
EIK

Presidente: Sigismondo Esposito
www.enteitalia.it


Federazione Italiana Karate e Discipline Affini
FEDIKA

Presidente: Robi Morreale
www.fedika.it


Karate Italia
KI: KARATE ITALIA

Presidente: Diego Pesce
www.karateitaliaki.it


World Karate Union
WKU
Presidente: Fortunato Fattorello
www.mgsdsiwku.it